EN
Menu
Akcjonariusze
21.07.2022

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Sprostowanie

Szanowni Państwo,

Mając na względzie art. 395 par. 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, jednym z obowiązkowych punktów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) jest udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W zawiadomieniu o zwołaniu WZA nieprecyzyjnie wskazano zakres podmiotów, którym absolutorium winno być udzielone. Z uwagi na powyższe wskazuję, iż pkt 6 porządku obrad winien brzmieć: 

  • podjęcie uchwał w sprawie udzielenia komplementariuszowi Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021

Sprostowanie w tym zakresie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

z poważaniem

Tomasz Brycki - Prezes Zarządu Komplementariusza

Zobacz inne wpisy
EN
Menu