EN
Menu
Akcjonariusze
19.07.2023

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Rumianek, 19.07.2023 r.

 

Akcjonariusze Spółki
„Browar za Miastem spółka z o.o.” SKA

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 

Komplementariusz Spółki „Browar za Miastem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Rumianku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609600, działając na podstawie art. 146 KSH w zw. z art. 402 §3 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 09.08.2023 r., godz. 17:00.
Miejscem odbycia Zgromadzenia będzie siedziba Spółki, mieszcząca się przy ul. Południowej 14, Rumianek (62-080).

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Aby wziąć udział w zgromadzeniu należy zalogować się w systemie WZA24 pod adresem https://app.wza24.pl. Dane do logowania zostaną rozesłane przez dostawcę systemu z adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowy porządek obrad jest następujący:
1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wyłożenie listy obecności,
4) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwały sprawozdania Komplementariusza
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022,
6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
7) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/rozliczenia straty za rok obrotowy 2022,
9) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej treści Statutu i przyjęcia nowego brzmienia Statutu, zgodnie z treścią projektu Statutu, załączonego do niniejszego wezwania,
10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
11) wyrażenie przez komplementariusza Spółki zgody na podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/rozliczenia straty oraz w sprawie zmian Statutu,
12) wolne głosy i wnioski,
13) zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane jest nowe brzmienie Statutu Spółki. Celem jest skrócenie Statutu poprzez usunięcie zapisów będących powtórzeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz ułatwienie obrotu akcjami Spółki poprzez zmianę zapisów w paragrafie 4 Statutu („Akcje”).
Proszę o zapoznanie się z załączonym projektem Statutu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Komplementariusza
Tomasz Brycki

Plik do pobrania: statut projektu

Zobacz inne wpisy
EN
Menu