EN
Menu
Akcjonariusze
14.07.2022

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Rumianek, 14.07.2022 r.

Akcjonariusze

Spółki „Browar za Miastem spółka z o.o.” SKA

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Komplementariusz Spółki „Browar za Miastem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Rumianku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609600, działając na podstawie art. 146 KSH w zw. z art. 402 §3 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4.08.2022 r., godz. 17:00.
Miejscem odbycia Zgromadzenia będzie siedziba Spółki, mieszcząca się przy ul. Południowej 14, Rumianek (62-080).

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Aby wziąć udział w zgromadzeniu należy zalogować się w systemie WZA24 pod adresem https://app.wza24.pl. Dane do logowania zostaną rozesłane przez dostawcę systemu z adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowy porządek obrad jest następujący:

 • otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wyłożenie listy obecności,
 • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwały sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021,
 • podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/rozliczenia straty za rok obrotowy 2021,
 • podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o nie więcej, niż 160.000 zł, tj. do sumy nie wyższej, niż 1.580.000 zł, w drodze emisji akcji serii L, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, polegającej na:
 1. zmianie brzmienia §4 ustępu 1 Statutu, poprzez wskazanie wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji w wysokości wynikającej z dokonanego podwyższenia,
 2. dodaniu w §4 w ustępie 1 litery l) Statutu, zawierającej postanowienia o liczbie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii L,
 3. zmianie brzmienia w §4 ustępie 2 litera b) Statutu w ten sposób, by w miejsce zwrotu „akcje serii B-K” wpisać „akcje serii B-L”,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
 • wyrażenie przez komplementariusza Spółki zgody na podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/rozliczenia straty oraz w sprawie zmian Statutu,
 • wolne głosy i wnioski,
 • zamknięcie Zgromadzenia.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Komplementariusza

Tomasz Brycki

Zobacz inne wpisy
EN
Menu